IGIC en andere belastingvoordelen op de Canarische Eilanden

Wat zijn de belastingvoordelen op de Canarische Eilanden en hoe kunnen werknemers op afstand hier baat bij hebben?

De Canarische Eilanden bieden een reeks belastingvoordelen die de archipel tot een perfecte plek maken om nieuwe projecten en ideeën te ontwikkelen en waarvan telewerkers die besluiten om naar Canarische Eilanden te verhuizen, kunnen profiteren.

Contenido

De Canarische Eilanden hebben een andere belastingregeling dan de rest van Spanje en Europa in het algemeen. De belasting op de Canarische Eilanden die overeenkomt met de btw wordt IGIC (Canarische algemene indirecte belasting) genoemd en onderscheidt zich door belastingtarieven die in het algemeen lager zijn dan de btw. Het algemene belastingtarief van de IGIC is 7% terwijl dat voor de btw 21% bedraagt.

Sinds 2000 hebben de eilanden een speciale belastingregeling met lage heffingen voor bedrijven die hun activiteiten op de eilanden verrichten. Kennis van deze voordelen kan iedereen die op de Canarische Eilanden wil wonen en werken van nut zijn.

Contenido

De belastingvoordelen op de eilanden zijn een van de vele stimulansen voor bedrijfsontwikkeling binnen een wettelijk en fiscaal kader dat wordt gegarandeerd door de Europese Unie (EU). Dit zijn enkele van deze fiscale stimuleringsmaatregelen:

 

  • Speciale zone Canarische Eilanden (ZEC): een speciaal belastingregeling met lage heffingen waarmee bedrijven in verschillende sectoren een speciaal vennootschapsbelastingtarief van 4% betalen, wat een aanzienlijke belastingbesparing betekent ten opzichte van het gemiddelde van 21,3% in de Europese Unie. In de overige delen van Spanje bedraagt deze belasting 25% voor KMO's.
  • Belastingaftrek voor de productie van materiële goederen: 50% restitutie op de vennootschapsbelasting voor bedrijven die landbouw-, veeteelt-, visserij- en industriële goederen produceren.
  • Investeringsreserve Canarische Eilanden (RIC): Verlaging van de belastingdruk tot 90% van de bedrijfswinst, op voorwaarde dat er bepaalde investeringen worden gedaan die gerelateerd zijn aan de groei van het bedrijf.
  • Aftrek voor investeringen in vaste activa: Deze aftrek houdt een vermindering van de vennootschapsbelasting in ter hoogte van 25% van het bedrag dat bestemd is voor de aankoop van vaste activa.
  • Aftrek voor investeringen in O&O&I en audiovisuele producties: Dit omvat de aftrek voor O&O en technologische innovatie, van 45% tot 75%, evenals een vermindering van 45% tot 54% voor nationale en internationale audiovisuele producties, op voorwaarde dat aan de vereisten is voldaan en binnen de wettelijke grenzen die hiervoor zijn vastgesteld.
Contenido

Aankoop- en verkooptransacties met klanten en leveranciers op de Canarische Eilanden worden ook anders belast dan bij de btw:

Contenido
  • Canarische algemene indirecte belasting (IGIC): Indirecte belasting die van toepassing is op verkoop en dienstverlening op de Canarische Eilanden, met een aanzienlijk lagere belastingdruk. Het algemene tarief is 7% in vergelijking met de Spaanse btw van 21%.
  • Speciale belastingen: De belastingen op alcoholische dranken, tabak en brandstof en bepaalde vervoerswijzen zijn lager dan in Europa.

 

Dit soort belastingvoordelen en stimuleringsmaatregelen, evenals de kosten van levensonderhoud die iets lager zijn dan in Europa, maken de Canarische Eilanden tot een perfect ondernemingsgebied met zeer gunstige voorwaarden.

Contenido

Om voor deze voordelen in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een reeks vereisten en kenmerken:

Als je gebruik wilt maken van de ZEC-regeling (Speciale Zone Canarische Eilanden), moet je een rechtspersoonlijkheid bezitten. Een van de vereisten om onder deze regeling te werken, is dat het een nieuw opgerichte entiteit of filiaal moet zijn met statutaire en bestuurlijke zetel in het geografische gebied van de ZEC.

 

Deze speciale zone Canarische Eilanden biedt ook fiscale voordelen voor niet-Spaanse bedrijven, omdat er geen inkomstenbelasting wordt geheven op de inkomsten van niet-ingezetenen. Er geldt een uitzondering voor buitenlandse bedrijven uit landen die geen informatie-uitwisselingsovereenkomsten met Spanje hebben.

Contenido

Telewerkers die een project willen ontwikkelen in de vorm van een bedrijf krijgen een kans op de Canarische Eilanden, aangezien deze fiscale voordelen startende bedrijven goed van pas kunnen komen. Als je geïnteresseerd bent en meer wilt weten, is het raadzaam meer informatie in te winnen bij de Agencia Tirbutaria (belastingdienst).